Home   Events   News   Articles   Gallery   Forum   Feedback   Contact Us   Donation   Login
Jainism
Origin of Jainism
Jain History
Jain Festivals
Jain Teerth's
Jain Teerthankars
Vegetarianism
Veg - Great Men View
Veg Restaurants
Jain Pujans
Mangalacharan
BhaktamerJi
Meri Bhavna
Jain Prashanavali
Circle Of Karma
Jain Yuva Manch
Beginning of Puja|| Dev Shastra Guru Puja|| Aadinath Bhagwan Puja|| Chandraprabhu Bhagwan Puja|| Pushpadant Bhagwan Puja|| Shantinath Bhagwan Puja|| Parasnath Bhagwan Puja|| MahavirBhagwan Puja|| Chubeesi Puja|| Ratnatraya Puja|| Solah Karan Puja|| Panchmeru Puja|| Nandeeshwar Puja


Beginning of Puja

Om Jai Jai Jai, Namoastu Namoastu Namoastu.

Namo Arihantanam,
Namo Siddhanam,
Namo Aayriyanam,
Namo Uvajjhayanam,
Namo Loye Savvay Sahunam.

Om hrim shri anadi mool mantray byo namah (Pushpanjali Chipait)

Chattari Mangalam,
Arihanta Mangalam,
Siddha Mangalam,
Sahu Mangalam,
Kevali Pannatto Dhammo Mangalam.

Chattari Loguttama,
Arihanta Loguttama,
Siddha Loguttama,
Sahu Loguttama,
Kevali Pannatto Dhammo Loguttamo.

Chattari Sharanam Pavvajjami,
Arihante Sharanam Pavvajjami,
Siddhe Sharanam Pavvajjami,
Sahu Sharanam Pavvajjami
Kevali Pannattam Dhammam Sharanam Pavvajjami.

Om namo ahartaa namah (Pushpanjali Chipami)

Mangal Vidhan

Apavitrah pavitro va susthito dusthitoapi va,
Dhyayetpanch namaskaram, sarva papeh pramuchyate. 1

Apavitrah pavitro va sarvavastham gatoapi va,
Yah maretparmatmanam, sa bahyabhyantare shuchi. 2

Aparajit mantroyam, sarva vighna vinashanah,
Mangaleshu ch sarveshu, prathamam mangalam matah. 3

Eso panch namoyaro, savva pavappnasano,
Mangalanam ch savvesim, padhamam hohi mangalam. 4

Arhamitaksharam bramhavachakam parmeshthinah,
Siddhachakrasya sadbeejam, sarvatah pranamamyaham. 5

Karmashtaka vinirmuktam, mokshlakshmi niketanam,
Samyaktvadi gunopetam, siddha chakram namamyaham. 6

Vighnoghah pralayam yanti shakinee bhoot pannagah,
Visham nirvishatam yaati, stooyamane jineshware. 7

Pushpanjali chipaith

Panch Kaliyanak Arghya

Udak chandan tandul pushpakaih, charu sudeep sudhoop phalarghakaih.
Dhaval mangal gan ravakule, jin grihe kaliyan maham yaje.

Om hrim shri bhagvatho garab janam thap, gyan, nirvana, panch kaliyanakay. Bhayo Argham nirvapameeti swahaa.

Panch Parmayshthi Arghya

Udak chandan tandul pushpakaih, charu sudeep sudhoop phalarghakaih.
Dhaval mangal gan ravakule, jin grihe jin nath maham yaje.

Om hrim shri arhanth sidh acharya updyay sudh sadhu. Bhayo Argham nirvapameeti swahaa.

Jin Sahastranam Arghya

Udak chandan tandul pushpakaih, charu sudeep sudhoop phalarghakaih.
Dhaval mangal gan ravakule, jin grihe jin nam maham yaje.

Om hrim shri bhagvachin shahshtra namay. Bhayo Argham nirvapameeti swahaa.

Swasthi Mangal

Shri maj jinendra mabh vandh jagat triyasham
Syad vadh nayak mananth chatushth yarhum
Shri mool sanga sudersham sukritayai kaheytur
Jinendra yagya vidhi resh maya bhay dhaye

Swasti trilokguruvai jinpungavaay,
Swasti swabhaav-mahimodayasusthitaay.
Swasti prakaash sahajorjjit dringmayaay,
Swasti prasanna lalitaadbhut vaibhavaay.

Swastyuchchhalad vimalbodhsudhaaplavaay,
Swasti swabhaav parbhaav vibhaaskaay.
Swasti trilok vitataik-chidudgamaay,
Swasti trikaal sakalaayat vistritaay

Dravyasya shuddhimadhigamya yathaanuroopam,
Bhaavasya shuddhimadhikaamadhi gantukaamah.
Aanambanaani vividhaanyavalambya valgan,
Bhoothaarthyaghya-purushasya karomi yagyam.

Arhatpuraanpurushottam paavanaani,
Vastoonyanoonamakhilaanyayamek eva.
Asminjwalad vimal-kevalbodhvanhau,
Punyam samagramahamekmanaa juhomi.

Om vividhyagya pratigyaanaay jinpratimaagre paripushpaanjalim kshipet.

Swasti Path

Shri Vrishbho nah Swasti, Swasti Shri Ajeetah
Shri Sambhav Swasti, Swasti shri Abhinandanah
Shri Sumati Swasti, Swasti Shri PadamParbhah
Shri Suparshaw Swasti, Swasti Shri Chandraparbhah
Shri Pushapdanta Swasti, Swasti Shri Shitalah
Shri Shiriyansh Swasti, Swasti Shri Vaspujayah
Shri Vimlah Swasti, Swasti Shri Anantah
Shri Dharamah Swasti, Swasti Shri Shantiah
Shri Kunthu Swasti, Swasti Shri Arinathah
Shri Malli Swasti, Swasti Shri Munuswartah
Shri Nami Swasti, Swasti Shri Neminathah
Shri Parshaw Swasti, Swasti Shri Vardhmanah

Pushapanjali Chipami

Home - Greetings - Feedback - Events - Contact
Copyright Shri Jain Mandir Ji, 2011. All Rights Reserved
Designed By:Triple T